ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงทั้งหมด

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีและผู้บริหารเข้าร่วมให้โอวาทในการทำงานและแนวทางการดำเนินงานสภาคณาจารย์ฯ

  ด้วยในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สภาคณาจารย์และข้าราชได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี ได้เข้าร่วมให้โอวาทในการทำงานและแนวทางการดำเนินงานสภาคณาจารย์ฯ พร้อมด้วยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เข้าร่วมประชุมสภาคณาจารย์ฯ  เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรและประเด็นอื่นๆ ร่วมกัน