ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงทั้งหมด

ขอต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ด้วยความยินดี

  สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม ท.410 ชั้น 4 อาคารทีปวิชญ์ มรพส. #โดยในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้เข้าร่วมต้อนรับด้วย #ซึ่งการศึกษาดูงานนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของสภาคณาจารย์ฯร่วมกันเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานดียิ่งขึ้น